----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Sanse egale de ocupare in mediul rural"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89376

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA


Data publicării: 13.02.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” în baza contractului POSDRU/110/5.2/G/89376, proiect „Șanse egale de ocupare în mediul rural”, organizeaza procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26, Anexa 1, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, pentru achizitionarea de servicii de auditare financiară Cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară.


Obiectul contractului: servicii de audit financiar pentru aproximativ 12 cereri de rambursare pe parcursul a 24 de luni, pentru implementarea proiectului POSDRU/110/5.2/G/89376


Cerinţe obligatorii:

Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

Servicii de auditare financiar pentru aproximativ 12 cereri de rambursare pe parcursul a 24 de luni calendaristice. Auditorul verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finantare si emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU;

Perioada contractului: pe perioada de implementare a proiectului;

Plata pe bază de factură fiscală;

Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă 60 de zile calendaristice de la data emiterii.


Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 21.02.2012, orele 17.00.

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.


Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, bl. 5, parter, municipiul Craiova, judeţul Dolj,tara Romania, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Tel.: 0721016111.

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de auditare financiara]

[Clarificare]