----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89513

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA


Data publicării: 13.02.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI INTEGRAREA ROMILOR , beneficiar de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonele rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, în baza contractului POSDRU/110/5.2/G/89513, proiectul „Creșterea competențelor antreprenoriale în zonele rurale”, organizeaza procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, pentru achiziționarea de servicii de auditare financiară Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară.


Obiectul servicii de audit financiar pentru aproximativ 12 cereri de rambursare pe parcursul a 24 de luni, pentru implementarea proiectului POSDRU/110/5.2/G/89513

Cerinţe obligatorii:

1. Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

2. Servicii de auditare financiar pentru aproximativ 12 cereri de rambursare pe parcursul a 24 de luni calendaristice. Auditorul verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare si emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU;

3. Perioada contractului: pe perioada de implementare a proiectului;

4. Plata pe bază de factură fiscală;

5. Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă 60 de zile calendaristice de la data emiterii.


Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 21.02.2012, orele 17.00.

Informatii despre achizitie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, sectiunea Achizitii. Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcata de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informatii suplimentare vă invităm să ne contactati la adresa: Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, localitate: Craiova, ţara: România, tel: 0351 434860, fax 0351 434860, email: cepir@yahoo.com .

Persoana de contact: Sandu Mirela, 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, loc. Craiova, judeţul Dolj, până la data de 29.03.2012, ora 17.00. Ofertele se deschid la aceeasi adresa la data de 29.03.2012, ora 17.30.


[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de auditare financiara]

[Clarificare]