----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Sanse egale de ocupare in mediul rural"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89376

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE CATERING 2


Data publicării: 29.08.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” în baza contractului POSDRU/110/5.2/G/89376, proiect „Șanse egale de ocupare în mediul rural”, organizează procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26, Anexa 1, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, pentru achizitionarea de servicii de catering.


Obiectul contractului: servicii de catering în cadrul proiectului “Sanse egale de ocupare în mediul rural”, contract nr. POSDRU/110/5.2/G/89376, necesare organizării conferintei de lansare a proiectului.


Cerinţe obligatorii:

1. Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

2. Perioada contractului: data semnării contractului – data desfăsurării evenimentului – conferinta de lansare a proiectului “Sanse egale de ocupare în mediul rural” POSDRU/110/5.2/G/89376;

3. Plata pe bază de factură fiscală; 4. Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă 60 de zile calendaristice de la data emiterii.


Produsele vor fi furnizate in conditiile stipulate în documentatia de atribuire pentru ofertanti. Serviciile de catering vor fi prestate in baza unor comenzi scrise din partea achizitorului cu precizarea locatiei. Numărul maxim de participanţi va fi de 50 persoane.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimata: 12.000 lei fara TVA.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 06.09.2012, orele 17.00.

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.


Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, bl. 5, parter, municipiul Craiova, judeţul Dolj,tara Romania, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Tel.: 0721016111.


[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de catering 2]