----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89513

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE CATERING 2


Data publicării: 29.08.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI INTEGRAREA ROMILOR , beneficiar de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul proiectului „Creșterea competențelor antreprenoriale în zonele rurale” POSDRU/110/5.2/G/89513”, organizează procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26, Anexa 1 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, pentru achiziționarea de servicii de catering. Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering


Obiectul contractului: servicii de catering în cadrul proiectului “Creșterea competențelor antreprenoriale în zonele rurale”, contract nr. POSDRU / 110 / 5.2 / G / 89513, necesare organizării conferinței de lansare a proiectului.

Cerinţe obligatorii:

1. Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

2. Perioada contractului: data semnării contractului – data finalizarii proiectului „Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale” POSDRU/110/5.2/G/89513”;

3. Plata pe bază de factură fiscală;

4. Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă 60 de zile calendaristice de la data emiterii.


Produsele vor fi furnizate in conditiile stipulate în documentatia de atribuire pentru ofertanti. Serviciile de catering vor fi prestate in baza unor comenzi scrise din partea achizitorului cu precizarea locatiei. Numărul maxim de participanţi va fi de 50 persoane.


Sursa de finanţare: cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi fonduri proprii.

Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată este de 12.000 lei fara TVA.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 06.09.2012, orele 17.00.

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Contact: CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI INTEGRAREA ROMILOR, Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, localitate: Craiova, ţara: România, tel: 0351 434860, fax 0351 434860

Persoana de contact: Mirela Sandu – Manager Tehnic, telefon mobil 0721016111, e-mail:cepir@yahoo.com.[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de catering]