Anunt de selectie parteneri proiect POCU/784/6/24/138378

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Apel proiect: POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ - Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Denumire beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

Cod proiect: POCU/784/6/24/138378


Descarca document [Anunt selectie parteneri]

În conformitate cu prevederile OUG nr.40/2015, cu modificarile si completarile ulterioare privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, precum și în conformitate cu Orientări privind accesarea finanțărilor din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020,

Centrul European pentru Promovarea și Integrarea Romilor anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor interesați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Apel proiect nr.784: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Obiective specifice:

Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.

Acțiunile eligibile sprijinite în cadrul actualului apel, sunt structurate pe următoarele categorii de actiivtăți:

Activitatea 1. Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii – activitate relevantă și obligatorie

Sub-activitatea 1.1 Servicii de suport educațional (sub-activitate relevantă și obligatorie) pentru stimularea participării și prevenirea abandonului școlar / părăsirii timpurii a școlii: programe de tip Școală după Școală, suport educațional suplimentar și/sau complementar, activități de dezvoltare deprinderi de comunicare și limbaj, abilități sociale relaționate cu învățarea etc. – pentru copiii de vârstă preșcolară și pentru copii/elevi din învățământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani).

Sub-activitatea 1.2 Servicii psiho-sociale de sprijin (sub-activitate relevantă și obligatorie) – Activități de dezvoltare a abilităților emoționale și sociale inter-personale, a deprinderilor de viață independentă ale copiilor, consiliere socială, facilitarea comunicării copiilor cu părinții plecați (pentru copiii la care este nevoie), suport emoțional/psihologic, consiliere vocațională etc., prin sesiuni de grup și individuale, în funcție de nevoi, în vederea dezvoltării rezilienței copiilor și sprijinirii traversării perioadei de separare de părinți – pentru copiii de vârstă preșcolară și copiii/elevii din învățământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani).

Sub-activitatea 1.3 Activități recreative și de socializare (activitate relevantă) ateliere și workshop uri creative, de dezvoltare a abilităților manuale, muzicale etc., activități sportive, vizite, excursii, drumeții, tabere etc. – pentru copiii de vârstă preșcolară și copiii/elevii din învățământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani).

Activitatea 2. Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor, precum și la activitățile recreative și de socializare - activitate relevantă.

În cadrul acestei activități pot fi derulate o serie de acțiuni suport pentru stimularea participării la servicii educaționale, de ex., hrană, asigurarea de rechizite și materiale educative necesare bunei desfășurări a procesului educațional, asigurare echipamente și materiale destinate activităților recreative/sportive; alte forme de sprijin etc.

Acordarea sprijinului material va fi condiționat de înscrierea și de participarea preșcolarului – elevilor la procesul de educație (grădiniță, școală nivel primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani)) și de participarea la activitățile obligatorii definite la activitatea 1.

Activitatea 3. Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială (activitatea relevanta si obligatorie) pentru reprezentanții copiilor (părintele din România în grija căruia a rămas copilul – în situația plecării unui părinte în străinătate - sau persoana în grija căreia a rămas copilul – în situația plecării ambilor părinți/părintelui unic susținător al familiei monoparentale în străinătate) în vederea înțelegerii nevoilor copiilor care cresc în absența unuia/ambilor părinți și dezvoltării abilităților parentale ale acestora, precum și, în funcție de nevoi, a soluționării diferitelor probleme de natură socială cu care se confruntă familiile, a obținerii a diverse beneficii sociale, realizării, când este cazul, a procedurii de delegare temporară a autorității părintești (procedură prin care se asigură reprezentantarea legală a copilului, atunci când ambii părinți sau părintele unic susținător al familiei monoparentale sunt/este plecați/plecat la muncă în străinătate) etc.

În același timp se au în vedere activități de comunicare cu părinții din străinătate, în vederea informării acestora cu privire la evoluția copiilor - transmitere de informații (cu privire la situația generală a copilului, situația școlară, aspecte de natură medicală etc.), fotografii etc. - telefonic, prin intermediul rețelelor de socializare, aplicațiilor de mesagerie privată, pe email etc. în funcție de situație.

Activitatea 4. Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate (activitate relevanta) pentru a contribui la o mai bună identificare, protecție și monitorizare a copiilor aflați în această situație, precum și în scopul asigurării sustenabilității din perspectivă instituțională și/sau financiară. Se va încuraja crearea de structuri comunitare consultative4 sau, acolo unde acestea există deja, activarea/revitalizarea acestora.

Activitatea 5. Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară (obligația delegării temporare a autorității părintești, în cazul plecării ambilor părinți/părintelui unic susținător al familiei monoparentale) și efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă – nivel regional - activitate relevantă.

Pentru a fi eligibilă, ca membru al parteneriatului (în calitate de lider de parteneriat sau de partener), o entitate trebuie să fie implicată cel puțin în implementarea unei activități relevante și obligatorii (activitatea 1 sau activitatea 3). În acest sens, în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte nu pot fi selectați parteneri exclusiv în vederea implementării activităților 2, 4 și 5 (așa cum au fost ele definite în cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiții Specifice).

Durata proiectului: 36 luni.

Condiţii generale de eligibilitate a partenerilor:

Partenerul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, persoana juridică, conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare categorie de persoană juridică desemnată ca fiind eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte.

Nu se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.

Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea partenerului nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesională;

Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea partenerului nu au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanţa, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

Nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

Partenerul şi/sau reprezentanţii legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea partenerului nu se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum este definit in legislaţia naţionala si comunitara in vigoare;

Partenerul nu se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informaţii;

Partenerul se află pe lista beneficiarilor excluşi de la finanţare in urma rezilierii contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanţare.

Tipuri de parteneri eligibili:

• Instituții de învățământ (ISCED 0-3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională

• Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați

• Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)

• Instituții de cult si asociații religioase

• Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale

• APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar

• ONG

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

Documentele vor fi depuse/trimise prin posta/curier, la sediul Centrului European pentru Promovarea și Integrarea Romilor, cart. Rovine, str. Maramuresului, bl.21-21, sc.1, ap.3, Craiova, jud. Dolj.

Data limita de trimitere a documentelor: 07 iunie 2020, ora 12.00, data postei.

Date de contact: pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati la adresa de email cepir@yahoo.com sau la telefon 0721016111.

Toate documentele care constituie dosarul de candidatura trebuie completate, semnate si stampilate si se vor depune într-un plic sigilat pe care se va specifica ”Pentru selectia de parteneri POCU AP6 - Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

1) Scrisoare de intenție in care s eva specifica aportul la actiunile eligibile ale proiectului (conform Ghidului conditii specifice AP6 - Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

2) Statutul/Act constitutiv/Certificat constatator din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate desfasurarea unor activitati relevante din prezentul proiect.

3) Fișa partenerului (anexa 2)

4) Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea;

5) Declaratie pe proprie raspundere ca isi asuma sa depuna toate diligentele pentru a asigura resursele financiare si umane necesare pe toata durata de implementare a proiectului și sustinerea cofinantarii la bugetul proietcului.

6) Situații financiare pe ultimii trei ani (de ex. bilanț, balanță).

Baza legală de avut în vedere selecţia partenerilor:

REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI ALCONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (art.l06)

OUG 40/2015 cu completarile si modificarile ulterioare.

Ghidul Solicitantului Condiţii Generale POCU 2014-2020.

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice POCU AP6 - Program pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.