POCU/829/6/13/140140

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlu proiect: Sprijin acordat studentilor antreprenori

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

Data începere: 24.12.2021; Data finalizare: 23.12.2023

Valoarea totală a proiectului: 9620158,97 lei

[www.startupstudenti.ro]


OBIECTIV GENERAL:

Consolidarea gradului de ocupare al absolventilor de invatamant superior in domenii de activitate identificate ca fiind de viitor in vederea dezvoltarii unei economii competitive bazata pe cunoastere si reducerea perioadei de timp de la absolvirea studiilor superioare pana la ocuparea pe piata muncii a absolventilor.


OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Cresterea ratei de participare la programele de invatare prin formarea competentelor antreprenoriale pentru un numar de 342 de beneficiari ai proiectului, absolventi ai studiilor tertiare, in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii.

2. Cresterea ratei de participare la programele de invatare, in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii, pentru membrii grupului tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru acordarea finantarii, prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale si profesionale in cadrul efectuarii stagiilor de practica si prin furnizarea de servicii de consiliere, consultanta si mentorat.

3. Cresterea ratei de ocupare in randul absolventilor de invatamant tertiar in corelare cu nevoile pietei muncii, prin ocuparea de locuri de munca infiintate in cadrul intreprinderilor din sectoare ale economiei competitive bazate pe cunoastere, beneficiare de sprijin financiar in cadrul proiectului.

4. Asigurarea sustenabilitatii planurilor de afaceri si a continuitatii rezultatelor obtinute in cadrul proiectului, transferul si valorificarea bunelor practici la nivel regional prin elaborarea unui document de sustinere/analiza a mediului antreprenorial in randul absolventilor de invatamant tertiar in Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia.


GRUPUL TINTA:

Grupul tinta al proiectului este format din 342 de persoane care au domiciliul/reședinta în Regiunea Sud-Vest Oltenia și se încadrează în una din categoriile:

- Studenți (ISCED5-ISCED7) - înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență;

- Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi);

- Cursanți înmatriculați în cel puțin anul 2 de studii în colegiile de la nivelul instituțiilor de invatamant superior.


Grupul tinta al proiectului format din 342 de persoane va participa la cursuri de specializare de dobândire a Competențelor Antreprenoriale.

Absolvenții cursului de specializare de dobândire a Competențelor Antreprenoriale au oportunitatea de a participa cu un plan de afaceri la Concursul organizat pentru obținerea finanțării implementării planului de afaceri.

În evaluării planurilor de afaceri depuse, vor fi selectate 18 planuri de afaceri cu o valoare maximă de 100000 euro, reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor intră sub incidența ajutorului de minimis și cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:

- Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40000 euro – minim 2 locuri de muncă create;

- Ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro dar mai mic sau egal cu 60000 euro – minim 3 locuri de muncă;

- Ajutor de minimis mai mare de 60000 euro dar mai mic sau egal cu 80000 euro – minim 4 locuri de muncă;

- Ajutor de minimis mai mare de 80000 euro dar mai mic sau egal cu 100000 euro – minim 5 locuri de muncă.


ACTIVITATILE PROIECTULUI:

1. Organizarea campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și a planurilor de afaceri (ianuarie-mai 2022).

2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile programului de formare antreprenorială (ianuarie-mai 2022).

3. Derularea programului de formare antreprenorială (ianuarie-mai 2022).

4. Depunerea și selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (mai 2022)

5. Efectuarea de stagii de practică (iunie 2022).

6. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/mentorat (iunie 2022).

7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (iunie 2022).

8. Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate (iulie 2022-iunie 2023).

9. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (iulie 2022-iunie 2023).

10. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri (iulie 2022-iunie 2023).